UBEZPIECZENIE DZIECI

UBEZPIECZENIA DZIECI
 
Informacja w sprawie zmian w sposobie zawierania ubezpieczeń NNW dla dzieci
 
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2016r. o działalności ubezpieczeniowej i asekuracyjnej, nastąpiły istotne zmiany w funkcjonowaniu i sposobie zawierania ubezpieczeń NNW dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych. Zmiany dotyczą m. in. ubezpieczeń zawieranych na cudzy rachunek, a takie miały miejsce w przypadku ubezpieczeń zawieranych przez placówki oświatowe.
 
W świetle obowiązujących przepisów szkoła/przedszkole nie ma obowiązku, ani wystarczających umocowań (szczególnie po wejściu w życie regulacji RODO) do występowania jako instytucja ubezpieczająca uczniów. Takie uprawnienia ma tylko rodzic lub opiekun prawny dziecka. Żaden akt prawny nie nakłada na szkołę obowiązku zawierania umów ubezpieczenia uczniów przed skutkami nieszczęśliwych wypadków na terenie placówki, ani poza nią. Taki obowiązek mają tylko organizatorzy wyjazdów zagranicznych dla dzieci i młodzieży. Także Rada Rodziców, jako organ przedszkola, nie może zawierać umów ubezpieczeniowych, gdyż nie posiada osobowości prawnej.
 
Mając na uwadze, że zdecydowana większość z Państwa jest zainteresowana posiadaniem polisy ubezpieczenia NNW swojego dziecka, przedszkole na państwa wniosek będzie umożliwiać przekazywanie informacji i propozycji od przedstawicieli towarzystw ubezpieczeniowych poprzez wiadomości na tablicy ogłoszeń.
 
Decyzja o ubezpieczeniu i zawarciu umowy należy wyłącznie do Państwa - rodziców/opiekunów prawnych. Zakupu polisy należy dokonać samodzielnie.
 
Gorzów Wlkp. 01.09.2018r.
Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 32 w Gorzowie Wlkp.
 
Znalezione obrazy dla zapytania szlaczki ozdobne gify