INFORMACJE DLA RODZICÓW

Informacje dla rodziców dotyczące organizacji przedszkola
w trakcie epidemii COVID-19

1. Otwarcie przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gorzów Wielkopolski 11 maja   2020 r.

2. Dyrektor przedszkola poprzez platformę iPrzedszkole do dnia 7 maja 2020 r. określi dyspozycyjność placówki, ilość grup i maksymalną liczbę dzieci objętych opieką. Z organizacji wyłączone zostaną sale bez dostępu do łazienki oraz sale przejściowe.

3. Liczebność grupy wynosi do 12 dzieci, w sytuacjach wyjątkowych za zgodą organu prowadzącego może być zwiększona o 2 dzieci, z zachowaniem zasady minimalnej  przestrzeni do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali, nie mniejsza niż 4 m² na dziecko i każdego opiekuna.

4. Wszystkie szczegółowe informacje, procedury i wzory oświadczeń, będą dostępne dla rodziców na platformie iPrzedszkole.

5. Rodzice  zainteresowani umieszczeniem dzieci w placówce przedszkolnej powinni w terminie do 8 maja do godz. 10.00 przesłać poprzez komunikator iPrzedszkole  wymagane oświadczenia.

6. Możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego jest adresowana przede wszystkim do rodziców, których charakter pracy i wykonywane obowiązki  zawodowe wymagają przebywania poza miejscem zamieszkania.

7.  W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, pracowników przedszkoli i żłobków, dzieci obojga rodziców pracujących. 

8.  8 maja do godz. 14.00 rodzic poprzez komunikator zostanie powiadomiony o zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola.

9.  Rodzice na bieżąco informowani będą o pojawiających się wolnych miejscach.

10. Do przedszkola będzie można dopisać dziecko tylko w przypadku rezygnacji innego dziecka.

11.  Dziecko posyłane do przedszkola powinno być zdrowe – bez objawów  chorobowych, alergii, chorób przewlekłych.

12.  Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę, rodzic zobowiązany jest do przekazywania dyrektorowi istotnych informacji o stanie zdrowia swojego dziecka.

13.  Nie należy posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

14.  Rodzic zobowiązany jest do przyprowadzania i odbierania dziecka w rękawiczkach i maseczce ochronnej. Dziecko, które ukończyło 4 lata, musi mieć zapewnioną indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i z przedszkola.

15.  Przyjmowanie dzieci do przedszkola odbywać się będzie do godz. 8.15 Przed wejściem do przedszkola rodzic/prawny opiekun przyprowadzający dziecko będzie miało dokonany pomiar temperatury ciała. Podwyższona temp. u dziecka lub rodzica, eliminuje przyjęcie dziecka do placówki.

16.  Pracownik może także odmówić przyjęcia dziecka do przedszkola wtedy, gdy zauważy oznaki infekcji.

17.  Rodzice w oczekiwaniu na pomiar temperatury muszą zachowywać dystans społeczny w stosunku do pracowników przedszkola, jak i innych dzieci i ich rodziców, wynoszący min. 2 m.

18.  Dziecko przyprowadza i odbiera tylko jedna osoba dorosła i zdrowa.

19.  Dziecko do przedszkola nie może przynosić niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.

20.  Podczas pobytu w przedszkolu nie będą organizowane dzieciom żadne wyjścia poza placówkę, spacery czy też wycieczki. Dzieci pod nadzorem nauczycieli mogą korzystać z istniejącego na terenie przedszkola placu zabaw, na którym wyznaczone zostaną sektory do przebywania poszczególnych grup.

21.  W przypadku  wystąpienia objawów jakiejkolwiek infekcji w postaci kataru, kaszlu gorączki dziecko zostanie umieszczone w izolatorium (wydzielone pomieszczenie) a rodzic/opiekun zostaje poinformowany telefonicznie i ma obowiązek niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola. Do czasu przyjazdu rodzica, opiekę nad dzieckiem sprawuje wyznaczony przez Dyrektora pracownik.

22.  W przypadku zakażenia koronawirusem, przedszkole będzie postępować zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

23.  Na podstawie powyższej informacji każde przedszkole opracuje wewnętrzną procedurę bezpieczeństwa.