PROCEDURA FUNKCJONOWANIA

 PROCEDURA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA 

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 32
IM. KRÓLA MACIUSIA I

W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

 

Podstawa prawna: Wytyczne GIS oraz Ministra Zdrowia

 

I.OGÓLNE ZASADY:

1. Otwarcie przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gorzów Wielkopolski rozpocznie się 11 maja 2020 r.

2. Dyrektor przedszkola poprzez platformę iPrzedszkole określi dyspozycyjność placówki, ilość grup i maksymalną liczbę dzieci objętych opieką. Z organizacji wyłączone zostaną sale bez dostępu do łazienki oraz sale przejściowe.

3. Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu, w tym szczególnie: dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

4.    Rodzic/opiekun prawny, który chce przyprowadzić dziecko do przedszkola, musi wcześniej powiadomić o tym dyrektora i dostarczyć poprzez komunikator iPrzedszkole lub adres  meilowy  p32@edu.gorzow.pl wymagane oświadczenia (załącznik nr 1 i 6)

5.  Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę, rodzic/opiekun zobowiązany jest do przekazywania dyrektorowi istotnych informacji o stanie zdrowia swojego dziecka. Nie należy posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

6.Dziecko posyłane do przedszkola powinno być zdrowe – bez objawów chorobowych.

7.   Dziecko jest przyprowadzane lub odbierane z przedszkola tylko przez jednego rodzica/opiekuna prawnego. Nie jest dozwolone angażowanie w tym celu dziadków.

8. Przedszkole jest czynne w godz. od 6.30 do 16.30. Przyjmowanie dzieci odbywać się będzie do godz. 8.15. Przed wejściem do przedszkola rodzic/prawny opiekun i dziecko będą mieli dokonany pomiar temperatury ciała. Podwyższona temperatura u dziecka lub rodzica, eliminuje przyjęcie dziecka do placówki.

9. Pracownik może także odmówić przyjęcia dziecka do przedszkola wtedy, gdy zauważy oznaki infekcji.

10. Rodzic/opiekun przed drzwiami do przedszkola ustawia się w miejscu do tego wyznaczonym z zachowaniem określonych odległości.

11. W przypadku przybycia o jednakowym czasie innych rodziców, należy zachować dystans społeczny w stosunku do pracowników przedszkola, jak i innych dzieci i ich rodziców,  wynoszący minimum 2 m.

12.  Dziecko, które ukończyło 4 lata, musi mieć zapewnioną indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i z przedszkola.

 

II.PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECKA

1. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do przyprowadzania i odbierania dziecka w rękawiczkach i maseczce ochronnej. Maseczkę ochronną dziecka od 4 roku rodzic zabiera po oddaniu dziecka.

2. Wejście do przedszkola koordynuje osoba wyznaczona przez dyrektora. Rodzic/opiekun prawny dzwoni do przedszkola dzwonkiem wejściowym – wtedy dochodzi osoba koordynująca i otwiera drzwi, dokonuje pomiaru temperatury.

3. Rodzice nie wchodzą do przedszkola, dziecko po pomiarze temperatury odbierane jest przez pracownika obsługi i doprowadzane do szatni zorganizowanej przy każdej sali, nauczyciel pomaga dziecku w samoobsłudze a następnie kieruje dziecko do łazienki w celu umycia rąk.

4. Przy odbieraniu dziecka, rodzic/opiekun prawny przekazuje w drzwiach pracownikowi koordynującemu nazwisko i imię dziecka, po sprawdzeniu upoważnienia do odbioru, dziecko przebrane w ubiór wyjściowy zostaje przekazane rodzicowi.

5. Jeżeli w czasie odbioru dziecka grupa będzie przebywała na przedszkolnym placu zabaw, na drzwiach wejściowych do przedszkola zostanie umieszczona odpowiednia informacja dla rodziców.

6. W zaistniałej sytuacji odbiór dziecka odbędzie się przy wejściu na plac zabaw za budynkiem przedszkola z zachowaniem określonych odległości.

7. Rodzic/opiekun prawny po odebraniu dziecka jest zobowiązany opuścić teren przedszkola.

8. Zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia na zewnątrz przedszkola obowiązują zasady wynikające z wytycznych ministerstwa w sprawie COVID – 19.

 

III.ZASADY POBYTU DZIECI

1. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali, o określonym czasie funkcjonowania.

2. Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie.

3. Liczebność grupy wynosi 12 dzieci, w sytuacjach wyjątkowych za zgodą organu prowadzącego może być zwiększona o 2 dzieci, z zachowaniem zasady minimalnej przestrzeni do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali, nie mniejsza niż 4 m² na dziecko i każdego opiekuna.

4. Dziecko do przedszkola nie może przynosić niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek/pluszaków.

5. Dzieci w przedszkolu nie będą myły zębów.

6. Co najmniej raz na godzinę sala powinna być wietrzona i prowadzona gimnastyka przy otwartych oknach.

7. Przedmioty i sprzęty w przedszkolu należy utrzymywać w czystości ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych: zabawek, przyborów sportowych, poręczy, klamek, uchwytów, oparć krzesełek, blatów stołów, parapetów, ciągów komunikacyjnych, itp.

8. Dziecko będzie miało ograniczoną możliwość korzystania z zabawek. Z sali usunięte zostaną przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszaki, poduszki, zabawki materiałowe, drobne klocki, itp.

9. Dzieci pod nadzorem nauczycieli mogą korzystać z istniejącego na terenie przedszkola placu zabaw, na którym wyznaczone zostaną sektory do przebywania poszczególnych grup.

10. Sprzęt na placu zabaw musi być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, przez osobę sprawującą dyżur w danym dniu na placu.

11. W przypadku braku możliwości zapewnienia codziennej dezynfekcji urządzeń na placu zabaw, zostanie on oznaczony taśmą i odpowiednio zabezpieczony przed używaniem.

12. Podczas pobytu w przedszkolu nie będą organizowane dzieciom wyjścia poza placówkę, spacery, wycieczki.

13. Nauczyciel szczególną uwagę będzie zwracał, aby dzieci często myły ręce, w tym: przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.

 
IV.INFORMACJE DODATKOWE

1. Rodzic/opiekun nie może wchodzić do przedszkola ze względu na konieczność zachowania wzmożonych procedur higienicznych i utrzymania czystości w placówce.

2. Wszelkie informacje o dziecku przekazuje pracownik odprowadzający dziecko.

3. W razie wystąpienia objawów jakiejkolwiek infekcji w postaci kataru, kaszlu, gorączki dziecko zostanie umieszczone w izolatorium (wydzielone pomieszczenie) a rodzic/opiekun zostaje poinformowany telefonicznie w celu niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.

4. Wszystkie szczegółowe informacje, procedury i wzory oświadczeń, będą dostępne dla rodziców na platformie iPrzedszkole.

5. W przypadku zakażenia koronawirusem, przedszkole będzie postępować zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

 
Procedura wchodzi w życie z dniem 07.05.2020
 
Do niniejszej procedury dołączone są następujące załączniki:
Załącznik 1 – oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych
Załącznik 4 – instrukcja mycia rąk,
Załącznik 6 – oświadczenie o zatrudnieniu rodziców.

 

 
Załączniki:

Adresy innych stron zawarte w tekście: