Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego  
jesteś tu: strona główna
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

KOMUNIKAT

 KOMUNIKAT

     Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 32 w Gorzowie Wielkopolskim informuje, że od 11.05.2020 roku przedszkole rozpoczyna zajęcia opiekuńcze w okresie pandemii. Ze względu na ograniczenia kadrowe do dyspozycji  będą 2 grupy – łączna ilość dzieci do przyjęcia: 24. Przedszkole będzie otwarte w godz. 6.30-16.30. Przydział dzieci do grup zostanie dokonany po zgłoszeniach rodziców, nie będą to grupy osobowe na dotychczasowych zasadach. Obowiązkiem rodzica przy zapisaniu dziecka jest przesłanie do Dyrektora za pośrednictwem portalu iPrzedszkole  lub na adres e-mail p32@edu.gorzow.pl wymaganych oświadczeń (zał. Nr 1)  oraz oświadczenia o zatrudnieniu (zał. Nr 6) do 8.05.2020 r. do godz. 10.00 (termin ostateczny). Informację o zakwalifikowaniu dziecka rodzic otrzyma 8.05.2020 do godz. 14.00. Do przedszkola przyprowadzamy tylko dzieci zakwalifikowane.  Dzieci przyprowadzamy do godziny 8.15, po godzinie 8.15 dzieci nie będą przyjmowane. Przyprowadzane do przedszkola dzieci będą odbierane przez pracownika obsługi w holu przedszkola, gdzie zostanie dokonany pomiar temperatury dziecka i rodzica . Rodzice nie będą  wchodzili do szatni przedszkola. Dzieci wydajemy rodzicom w holu wejściowym przedszkola. Dzieci będą przekazywane rodzicom już ubrane. Proszę nie przyprowadzać dzieci z objawami chorobowymi (temperatura, katar, kaszel, złe samopoczucie, apatia, biegunka, ból głowy, ból brzucha, ból mięśni, itp). W przedszkolu będzie funkcjonował wzmożony reżim sanitarny. Dzieci nie mogą przynosić swoich zabawek, swojego picia. Będą miały ograniczoną ilość zabawek. Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania  przedszkola oraz  zasad przyprowadzania i odbierania dzieci w załączniku.

                                                      Dyrektor I. Kutereba.

 

PROCEDURA FUNKCJONOWANIA

 PROCEDURA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA 

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 32
IM. KRÓLA MACIUSIA I

W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

 

Podstawa prawna: Wytyczne GIS oraz Ministra Zdrowia

 

I.OGÓLNE ZASADY:

1. Otwarcie przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gorzów Wielkopolski rozpocznie się 11 maja 2020 r.

2. Dyrektor przedszkola poprzez platformę iPrzedszkole określi dyspozycyjność placówki, ilość grup i maksymalną liczbę dzieci objętych opieką. Z organizacji wyłączone zostaną sale bez dostępu do łazienki oraz sale przejściowe.

3. Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu, w tym szczególnie: dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

4.    Rodzic/opiekun prawny, który chce przyprowadzić dziecko do przedszkola, musi wcześniej powiadomić o tym dyrektora i dostarczyć poprzez komunikator iPrzedszkole lub adres  meilowy  p32@edu.gorzow.pl wymagane oświadczenia (załącznik nr 1 i 6)

5.  Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę, rodzic/opiekun zobowiązany jest do przekazywania dyrektorowi istotnych informacji o stanie zdrowia swojego dziecka. Nie należy posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

6.Dziecko posyłane do przedszkola powinno być zdrowe – bez objawów chorobowych.

Dziecko jest przyprowadzane lub odbierane z przedszkola tylko przez jednego rodzica/opiekuna prawnego. Nie jest dozwolone angażowanie w tym celu dziadków.

8. Przedszkole jest czynne w godz. od 6.30 do 16.30. Przyjmowanie dzieci odbywać się będzie do godz. 8.15. Przed wejściem do przedszkola rodzic/prawny opiekun i dziecko będą mieli dokonany pomiar temperatury ciała. Podwyższona temperatura u dziecka lub rodzica, eliminuje przyjęcie dziecka do placówki.

9. Pracownik może także odmówić przyjęcia dziecka do przedszkola wtedy, gdy zauważy oznaki infekcji.

10. Rodzic/opiekun przed drzwiami do przedszkola ustawia się w miejscu do tego wyznaczonym z zachowaniem określonych odległości.

11. W przypadku przybycia o jednakowym czasie innych rodziców, należy zachować dystans społeczny w stosunku do pracowników przedszkola, jak i innych dzieci i ich rodziców,  wynoszący minimum 2 m.

Dziecko, które ukończyło 4 lata, musi mieć zapewnioną indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i z przedszkola.

 

II.PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECKA

1. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do przyprowadzania i odbierania dziecka w rękawiczkach i maseczce ochronnej. Maseczkę ochronną dziecka od 4 roku rodzic zabiera po oddaniu dziecka.

2. Wejście do przedszkola koordynuje osoba wyznaczona przez dyrektora. Rodzic/opiekun prawny dzwoni do przedszkola dzwonkiem wejściowym – wtedy dochodzi osoba koordynująca i otwiera drzwi, dokonuje pomiaru temperatury.

3. Rodzice nie wchodzą do przedszkola, dziecko po pomiarze temperatury odbierane jest przez pracownika obsługi i doprowadzane do szatni zorganizowanej przy każdej sali, nauczyciel pomaga dziecku w samoobsłudze a następnie kieruje dziecko do łazienki w celu umycia rąk.

4. Przy odbieraniu dziecka, rodzic/opiekun prawny przekazuje w drzwiach pracownikowi koordynującemu nazwisko i imię dziecka, po sprawdzeniu upoważnienia do odbioru, dziecko przebrane w ubiór wyjściowy zostaje przekazane rodzicowi.

5. Jeżeli w czasie odbioru dziecka grupa będzie przebywała na przedszkolnym placu zabaw, na drzwiach wejściowych do przedszkola zostanie umieszczona odpowiednia informacja dla rodziców.

6. W zaistniałej sytuacji odbiór dziecka odbędzie się przy wejściu na plac zabaw za budynkiem przedszkola z zachowaniem określonych odległości.

7. Rodzic/opiekun prawny po odebraniu dziecka jest zobowiązany opuścić teren przedszkola.

8. Zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia na zewnątrz przedszkola obowiązują zasady wynikające z wytycznych ministerstwa w sprawie COVID – 19.

 

III.ZASADY POBYTU DZIECI

1. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali, o określonym czasie funkcjonowania.

2. Do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie.

3. Liczebność grupy wynosi 12 dzieci, w sytuacjach wyjątkowych za zgodą organu prowadzącego może być zwiększona o 2 dzieci, z zachowaniem zasady minimalnej przestrzeni do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali, nie mniejsza niż 4 m² na dziecko i każdego opiekuna.

4. Dziecko do przedszkola nie może przynosić niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek/pluszaków.

5. Dzieci w przedszkolu nie będą myły zębów.

6. Co najmniej raz na godzinę sala powinna być wietrzona i prowadzona gimnastyka przy otwartych oknach.

7. Przedmioty i sprzęty w przedszkolu należy utrzymywać w czystości ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych: zabawek, przyborów sportowych, poręczy, klamek, uchwytów, oparć krzesełek, blatów stołów, parapetów, ciągów komunikacyjnych, itp.

8. Dziecko będzie miało ograniczoną możliwość korzystania z zabawek. Z sali usunięte zostaną przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszaki, poduszki, zabawki materiałowe, drobne klocki, itp.

9. Dzieci pod nadzorem nauczycieli mogą korzystać z istniejącego na terenie przedszkola placu zabaw, na którym wyznaczone zostaną sektory do przebywania poszczególnych grup.

10. Sprzęt na placu zabaw musi być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, przez osobę sprawującą dyżur w danym dniu na placu.

11. W przypadku braku możliwości zapewnienia codziennej dezynfekcji urządzeń na placu zabaw, zostanie on oznaczony taśmą i odpowiednio zabezpieczony przed używaniem.

12. Podczas pobytu w przedszkolu nie będą organizowane dzieciom wyjścia poza placówkę, spacery, wycieczki.

13. Nauczyciel szczególną uwagę będzie zwracał, aby dzieci często myły ręce, w tym: przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.

 
IV.INFORMACJE DODATKOWE

1. Rodzic/opiekun nie może wchodzić do przedszkola ze względu na konieczność zachowania wzmożonych procedur higienicznych i utrzymania czystości w placówce.

2. Wszelkie informacje o dziecku przekazuje pracownik odprowadzający dziecko.

3. W razie wystąpienia objawów jakiejkolwiek infekcji w postaci kataru, kaszlu, gorączki dziecko zostanie umieszczone w izolatorium (wydzielone pomieszczenie) a rodzic/opiekun zostaje poinformowany telefonicznie w celu niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.

4. Wszystkie szczegółowe informacje, procedury i wzory oświadczeń, będą dostępne dla rodziców na platformie iPrzedszkole.

5. W przypadku zakażenia koronawirusem, przedszkole będzie postępować zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

 
Procedura wchodzi w życie z dniem 07.05.2020
 
Do niniejszej procedury dołączone są następujące załączniki:
Załącznik 1 – oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych
Załącznik 4 – instrukcja mycia rąk,
Załącznik 6 – oświadczenie o zatrudnieniu rodziców.

 

 
Załączniki:

INFORMACJE DLA RODZICÓW

Informacje dla rodziców dotyczące organizacji przedszkola
w trakcie epidemii COVID-19

1. Otwarcie przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gorzów Wielkopolski 11 maja   2020 r.

2. Dyrektor przedszkola poprzez platformę iPrzedszkole do dnia 7 maja 2020 r. określi dyspozycyjność placówki, ilość grup i maksymalną liczbę dzieci objętych opieką. Z organizacji wyłączone zostaną sale bez dostępu do łazienki oraz sale przejściowe.

3. Liczebność grupy wynosi do 12 dzieci, w sytuacjach wyjątkowych za zgodą organu prowadzącego może być zwiększona o 2 dzieci, z zachowaniem zasady minimalnej  przestrzeni do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali, nie mniejsza niż 4 m² na dziecko i każdego opiekuna.

4. Wszystkie szczegółowe informacje, procedury i wzory oświadczeń, będą dostępne dla rodziców na platformie iPrzedszkole.

5. Rodzice  zainteresowani umieszczeniem dzieci w placówce przedszkolnej powinni w terminie do 8 maja do godz. 10.00 przesłać poprzez komunikator iPrzedszkole  wymagane oświadczenia.

6. Możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego jest adresowana przede wszystkim do rodziców, których charakter pracy i wykonywane obowiązki  zawodowe wymagają przebywania poza miejscem zamieszkania.

7.  W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, pracowników przedszkoli i żłobków, dzieci obojga rodziców pracujących. 

8.  8 maja do godz. 14.00 rodzic poprzez komunikator zostanie powiadomiony o zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola.

9.  Rodzice na bieżąco informowani będą o pojawiających się wolnych miejscach.

10. Do przedszkola będzie można dopisać dziecko tylko w przypadku rezygnacji innego dziecka.

11.  Dziecko posyłane do przedszkola powinno być zdrowe – bez objawów  chorobowych, alergii, chorób przewlekłych.

12.  Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę, rodzic zobowiązany jest do przekazywania dyrektorowi istotnych informacji o stanie zdrowia swojego dziecka.

13.  Nie należy posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

14.  Rodzic zobowiązany jest do przyprowadzania i odbierania dziecka w rękawiczkach i maseczce ochronnej. Dziecko, które ukończyło 4 lata, musi mieć zapewnioną indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i z przedszkola.

15.  Przyjmowanie dzieci do przedszkola odbywać się będzie do godz. 8.15 Przed wejściem do przedszkola rodzic/prawny opiekun przyprowadzający dziecko będzie miało dokonany pomiar temperatury ciała. Podwyższona temp. u dziecka lub rodzica, eliminuje przyjęcie dziecka do placówki.

16.  Pracownik może także odmówić przyjęcia dziecka do przedszkola wtedy, gdy zauważy oznaki infekcji.

17.  Rodzice w oczekiwaniu na pomiar temperatury muszą zachowywać dystans społeczny w stosunku do pracowników przedszkola, jak i innych dzieci i ich rodziców, wynoszący min. 2 m.

18.  Dziecko przyprowadza i odbiera tylko jedna osoba dorosła i zdrowa.

19.  Dziecko do przedszkola nie może przynosić niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.

20.  Podczas pobytu w przedszkolu nie będą organizowane dzieciom żadne wyjścia poza placówkę, spacery czy też wycieczki. Dzieci pod nadzorem nauczycieli mogą korzystać z istniejącego na terenie przedszkola placu zabaw, na którym wyznaczone zostaną sektory do przebywania poszczególnych grup.

21.  W przypadku  wystąpienia objawów jakiejkolwiek infekcji w postaci kataru, kaszlu gorączki dziecko zostanie umieszczone w izolatorium (wydzielone pomieszczenie) a rodzic/opiekun zostaje poinformowany telefonicznie i ma obowiązek niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola. Do czasu przyjazdu rodzica, opiekę nad dzieckiem sprawuje wyznaczony przez Dyrektora pracownik.

22.  W przypadku zakażenia koronawirusem, przedszkole będzie postępować zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

23.  Na podstawie powyższej informacji każde przedszkole opracuje wewnętrzną procedurę bezpieczeństwa.

 
Ostatnio dodane zdjęciawięcej ...
Losowe zdjęcia z galeriiwięcej ...